0264.452.219       contact@dentissmile.ro     Dentis Smile Cliniq      Urmareste-ne

Dentis Smile Cliniq


NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L.  

Dentis Smile New Cliniq S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Cluj-Napoca sub nr. J12/ 2943/24.05.2017, având CUI 37638785, cu sediul social în localitatea Cluj Napoca str. Moldovei, nr. 2A, Spațiu Comercial 1 tel: +40 723 268 263, e-mail: contact@denstissmile.ro, pagină web: https://www.dentissmile.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor  În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 
 1. Prelucrăm datele personalului angajat / delegat din partea Societăților comerciale către care am externalizat unele servicii pentru următoarele scopuri:
 • Desfăşurarea operaţiunilor de recrutare de personal;
 • Întocmirea Contractelor Individuale de Muncă și completarea documentelor aferente, conform actelor normative în vigoare, în format letric și/sau electronic;
 • Întocmirea Contractelor de colaborare;
 • Gestiune economico-financiară şi administrativă (Plata salariilor / facturilor sau altor sume, asigurarea de echipament de lucru, repartizarea mijloacelor fixe și/sau mobile ale angajatorului către angajat, în interesul serviciului) ;
 • Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii;
 • Comunicarea angajat – angajator, delegat – beneficiar (DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. ) ;
 • Servicii de publicitate a operatorului DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L;
 • Scopuri statistice;
 • Scopuri arhivistice;
 • Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal.
 • Pentru oferirea de informații la cererea autorităților.
         2. Prelucrăm datele potențialilor clienți / ale clienților – persoane fizice și ale reprezentanților persoanelor juridice, pentru următoarele scopuri:     
Servicii medicale stomatologice, respectiv  :   
 • Profilaxia dentară
 • Stomatologie generală
 • Endodonția
 • Chirurgia dentară
 • Implantologie
 • Ortodonție
 • Protetică dentară
 • Parodontologie
 • Pedodonție
Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii/produse pe care le oferim/solicităm;
 • Consultanță întocmire documentații de specialitate;
 • Pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a putea optimiza fluxul de comandă;
 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
 • Îmbunătățirea experienței de navigare online pe pagina web a DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți web-site-ul;
 • Servicii de publicitate a operatorului DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L;
 • Scopuri statistice;
 • Scopuri arhivistice;
 • Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal.
       3. Conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor desfășurăm monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. prin supraveghea video a unor părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor. 

Temeiul legal al prelucrării datelorLegislația care guvernează, în principal, activitățile ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal, derulate de DENTIS SMILE NEW CLINIQS.R.L. sunt următoarele:
 • Constituția României;
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02)
 • Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;
 • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
 • Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea și functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor
 • Decizia nr. 161 din 09 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor
 • Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personalLegea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Ordinul nr. 895 din 11 iunie 2019 privind condițiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist pe teritoriul României în cadrul unităților sanitare publice şi private;Hotărârea nr. 1464 din 18 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor;Decizia nr. 6/1AGN din 9 iulie 2021 privind adoptarea Codului deontologic al medicului stomatolog;
 • Decizia nr. 5 din 21 aprilie 2007 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România;Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluţionare a plângerilor;
 • Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerţului;
 • Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitateaLegea nr. 158 din 18 iulie 2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativăLegea nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitateLegea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor, aprobate de Hotărârea 301/2012;
 • Legea 53/2003 - Codul Muncii;
 • Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii, și actele normative adiacente;
 • Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 legea Arhivelor Naționale;
 • Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Codul civil;
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) ; O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator al website-ului / al cabinetului sau beneficiar al unui serviciu prestat de DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L, sunteţi o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Politica privind protecția și securitatea datelor personale a DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. este de a colecta numai datele personale acestor scopuri. Informațiile pe care ni le furnizaţi voluntar când utilizaţi formularul de contact de pe web-site, când ne contactaţi prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa locuinţei, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Informații  pe   care  le  colectăm  automat   când  accesaţi  şi   navigaţi  pe   web-site-ul   DENTIS SMILE  NEW CLINIQ S.R.L. de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart există posibilitatea de a se colecta și stoca informații referitoare la adresa IP, tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea paginii web precum și informații legate de secțiunile pe care le consultaţi. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de web-site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți decât către instituţiile statului care au acest drept prevăzut de actele normative. Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. sunt următoarele:  În calitate de angajator:
 • Nume, prenume;
 • Data şi locul naşterii;
 • Domiciliul / reședința;
 • Situaţia familială (soțul/soția și rudele până la gradul IV) ;
 • Codul Numeric Personal;
 • Sexul;
 • Seria şi numărul Cărții de identitate;
 • Date bancare (în vederea virării drepturilor salariale) ;
 • Seria şi numărul permisului de conducere și categoria de autovehicule pentru care s-a acordat dreptul de conducere pe drumurile publice (în cazul șoferilor);
 • Datele necesare asigurării echipamentului de lucru;
 • Date privind sănătatea;
 • Imaginea fotografică;
 • Cetățenia;
 • Semnătura;
 • Profesia;
 • Locurile de muncă anterioare;
 • Studii;
 • Limbi străine cunoscute;
 • Formare profesională;
 • Experiența profesională;
 • Detalii de contact
 • Număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă, etc.;
 • Accidente de muncă;
 • Înregistrări foto/video/audio (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Aptitudini și competențe profesionale (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Aptitudini şi competenţe artistice (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Aptitudini şi competenţe sociale (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Aptitudini şi competenţe tehnice (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Aptitudini şi competenţe organizatorice (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Publicaţii (în cazurile menționate de actele normative și/sau în scop publicitar pentru angajator) ;
 • Alte date – în funcție de cerințele postului.Pentru asigurarea serviciilor pentru care SMILE NEW CLINIQ S.R.L. a fost autorizat, conform codului CAEN:
 • Numele şi prenumele;
 • Adresa de domiciliu / reședință;
 • Codul Numeric Personal;
 • Date biometrice - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice; (art. 4 pct. 14 din GDPR)
 • Date privind sănătatea - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia; (art. 4 pct. 15 din GDPR)
 • Detalii de contact - număr de telefon și / sau adresă de e-mail;  

Pentru programare on-line:
 • Numele şi prenumele
 • Detalii de contact
 • Număr de telefon personal, adresă de e-mail;
În cazul în care accesați pagina web a DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L
 • Numele sub care aveți creat contul pe Google;
 • Adresa IP, programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră;  
Pentru soluționarea plângerilor / sesizărilor:
 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa
 • Codul Numeric Personal / Codul Naţional de Identificare;
 • Motivul sesizării / plângeri
 • Semnătura letrică;
 • Detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de e-mail;  Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L, strict în conformitate cu prevederile legale. 
Sursa datelor cu caracter personalcare se adresează DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. ori alte persoane vizate) sau din documente publice.Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. ) şi sunt comunicateurmătorilor destinatari, dacă este cazul:
 1. Persoana vizată - clientul/angajatul;
 2. Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 3. Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 4. Instituţii financiar-bancare;
 5. Casa Naţională de Asigurări Sociale;
 6. Casa Naţională de Pensii Publice;
 7. Servicii de sănătate publică;
 8. Organismele abilitate să efectueze activități de verificare asupra activității DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L;
 9. Instituții de învățământ;
 10. Instituții de cercetare științifică;
 11. Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal;
 12. Poliție, Parchet, Instanțe;
 Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale. 

Perioada de stocare a datelor personale Durata de prelucrare este limitată în funcție de actele normative care reglementează scopul pentru care au fost colectate datele, de Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică și de Legea 16/1996, a Arhivelor naționale.  

Restricții privind oferirea serviciilorServiciile oferite sunt destinate tuturor persoanelor indiferent de originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.Nu oferim servicii minorilor neînsoţiţi de un părinte/aparținător decât în situații de urgență.Dacă orice persoană știe sau are motive să creadă că un minor ne-a transmis date personale, o rugăm să ne contacteze.


Vă rugăm să rețineți următoarele informații  
 •  Perioada de timp: Durata de prelucrare este limitată în funcție de actele normative care reglementează scopul pentru care au fost colectate datele, de Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică și de Legea 16/1996, a Arhivelor naționale.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului. 
 • Imposibilitatea de a vă indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem găsi datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizaţi în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizaţi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizaţi informații suplimentare care să permită identificarea. 
 • DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. nu va trebui să solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o bază legală pentru prelucrarea datelor deşi conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte unele dintre activit ăţile DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. va rămâne important - spre exemplu, pentru activități de publicitate, pentru transmiterea de newsletter. 
 • Conform art. 4, din GDPR:
alin. 1 - "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată") ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

alin. 2 - "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;


alin. 7 - "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;


alin. 8 - "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
 organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;      alin. 11 - "consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Legalitatea prelucrării - Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. conform articolului 6 din GDPR: (1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiţii:
a)   persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice – întocmirea de materiale publicitare, prezentarea în public a lucrărilor executate clienților cu ocazia unor prezentări științifice, work-shop-uri;

b)   prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

 • recrutări de personal în vederea angajării / angajare, Contracte de colaborare, Contracte de prestări servicii, etc.; c)   prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului – conform codului CAEN din Certificatul de înregistrare al DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L.;

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestoraConform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de:
Dreptul de retragere a consimțământului - Conform art. 7 din GDPR
- Dacă v-ați acordat consimțământul cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragerea consimțământului;
-  Dreptul de acces - Conform art. 15 din GDPR - Aveți dreptul de a obține de la societate o confirmare privind faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces;
-  Dreptul la rectificare - Conform art. 16 din GDPR- Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul să completați date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;-  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - Conform art. 17 din GDPR - În cazul în care păstrarea acestor date încalcă Regulamentul, dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul;
-  Dreptul la restricționarea prelucrării - Conform art. 18 din GDPR - În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de noi în anumite scopuri;-  Dreptul la portabilitatea datelor - Conform art. 20 din GDPR - În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un device și puteţi avea dreptul să transmiteți aceste date la o altă entitate fără ca noi să vă împiedicăm;
-   Dreptul la opoziție - Conform art. 21 din GDPR - În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară, sau în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi și ni se poate solicita să nu mai procesăm datele dvs. cu caracter personal;
-  Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;-  Dreptul de a vă adresa justiției;
-  Dreptul de a fi notificat în caz de încalcări privind securitatea datelor, de către operator.  

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

Confidențialitatea informațiilorDENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu dumneavoastră. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a se îndeplini obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja.Utilizatorii, în calitate de proprietari, sunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor şi informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime.DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. a luat măsuri adecvate, conform Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale. 

Informații despre cookies Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului) . La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanță.

De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându- ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului. Ce Cookie-uri folosim? Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web) . Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru ? O vizită pe acest web-site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare. Conțin Cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. Ștergerea Cookie-urilor - În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web) .

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele web-site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont) : –  Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii. –  Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor. –  Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni familly mode, funcții de safe search) . –  Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un web-site. –  Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator. –  Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un web-site, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un web-site (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte web-site-uri etc) . Web-site-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a fi îmbunătățite în beneficiul userilor. Securitate și probleme legate de confidențialitate – Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot funcționa.În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anumit web-site cât și pe mai multe alte web-site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și web-site, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată) . Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un web-site nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet. Cum pot opri cookie-urile ? Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră. Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite web-site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.   Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la DENTIS SMILE NEW CLINIQ S.R.L, telefonic sau e-mail.
Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.
 
Luni      10-20
Marti      10-20
Miercuri      10-20
Joi      10-20
Vineri      10-16
Sambata      Inchis
Duminica      Inchis
CONTACTEAZĂ-NE


MesajePentru a vedea mesajele trebuie sa va
Autentificati
0723 268 263 Contactati-ne pe WhatsApp
CONTACTEAZĂ-NE
LOCALIZEAZA-NE
© Copyright 2022 DentisSmile | All Rights Reserved